DỊCH VỤ KIỂM THỬ

┃Phát triển phần mềm

Dịch vụ của chúng tôi

Kiểm thử chức năng

Kiểm thử giao diện

Kiểm thử hiệu suất

Kiểm thử bảo mật

Quy trình triển khai

Bước 2

Lập kế hoạch

kiểm thử

Bước 4

Thiết lập môi trường kiểm thử

Bước 6

Kết thúc chu kỳ 

kiểm thử

Bước 1

Phân tích yêu cầu

Bước 3

Phát triển kịch bản kiểm thử

Bước 5

Thực hiện kiểm thử