KIỂM THỬ

Dịch vụ kiểm thử phần mềm của COZWork sẽ kiểm chứng các hoạt động của từng chức năng trong ứng dụng của Khách hàng để đảm bảo các chức năng hoạt động đúng với yêu cầu, đúng với các thông số kỹ thuật, đúng với thiết kế ban đầu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm thử phần mềm cho các Công ty, giúp đảm bảo rằng phần mềm đạt được tiêu chuẩn và đáp ứng mong đợi của khách hàng Chúng tôi có kinh nghiệm với Kiểm chức năng: COZWork Kiểm thử giao diện người dùng Kiểm thử hiệu suất Kiểm thử bảo mật