Price list

Let CELL Platform be a support tool in the success of your business

Price list

Let CELL Platform be a support tool in the success of your business

Basic

2.000.000 đ Monthly
 • Make the switch and get used to the management software

Normal

3.000.000 đ Monthly
 • Combined with HR management support features
Popular

Advanced

5.000.000 đ Monthly
 • Run your business with advanced features

Basic

2.000.000 đ Monthly
 • Make the switch and get used to the management software

Normal

3.000.000 đ Monthly
 • Combined with HR management support features
Popular

Advanced

5.000.000 đ Monthly
 • Run your business with advanced features

Prices above do not include VAT (10%)

Free training up to 2 sessions. The 3rd session onwards is 1,000,000 VND/session

Prices above do not include VAT (10%)

Free training up to 2 sessions. The 3rd session onwards is 1,000,000 VND/session

The top of features

Comparison between packages Basic Normal Advanced
Features
Turnover
Expense
Tasks
Projects
Customers
Contracts
Reports
Recruitment
HR
Warehouse
Configuration
vCPU 1 1 2
RAM 1GB 2GB 2GB
SSD 25GB 50GB 60GB
Bandwidth 2TB 3TB 4TB
Domain [Company].cozwork.io [Company].cozwork.io Support own domain name

The top of features

Comparison between packagesBasicNormalAdvanced
Features   
Turnover
Expense
Tasks
Project
Customer
Contract
Report
Recruitment 
HR 
Warehouse  
Configuration   
vCPU112
RAM1GB2GB2GB
SSD25GB50GB60GB
Bandwidth2TB3TB4TB
Domain[Company].cozwork.io[Company].cozwork.ioSupport own domain name

Bảng giá

Hãy để CELL Platform là công cụ hỗ trợ trong quá trình thành công của doanh nghiệp

Bảng giá

Hãy để CELL Platform là công cụ hỗ trợ trong quá trình thành công của doanh nghiệp

Basic

2.000.000 đ Mỗi tháng
 • Thực hiện chuyển đổi và làm quen với phần mềm quản lý

Normal

3.000.000 đ Mỗi tháng
 • Kết hợp với những tính năng hỗ trợ quản lý nhân sự​
Phổ biến

Advanced

5.000.000 đ Mỗi tháng
 • Vận hành doanh nghiệp bằng những tính năng ưu việt

Basic

2.000.000 đ Mỗi tháng
 • Thực hiện chuyển đổi và làm quen với phần mềm quản lý

Normal

3.000.000 đ Mỗi tháng
 • Kết hợp với những tính năng hỗ trợ quản lý nhân sự​
Phổ biến

Advanced

5.000.000 đ Mỗi tháng
 • Vận hành doanh nghiệp bằng những tính năng ưu việt

Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)

Đào tạo miễn phí tối đa 2 buổi. Buổi thứ 3 trở đi là 1.000.000đ/buổi

Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)

Đào tạo miễn phí tối đa 2 buổi. Buổi thứ 3 trở đi là 1.000.000đ/buổi

Những tính năng nổi bật

Những tính năng nổi bật

So sánh giữa các gói Basic Normal Advanced
Tính năng
Doanh số
Chi phí
Công việc
Dự án
Khách hàng
Hợp đồng
Báo cáo
Tuyển dụng
Nhân sự
Kho
Cấu hình
vCPU 1 1 2
RAM 1GB 2GB 2GB
SSD 25GB 50GB 60GB
Bandwidth 2TB 3TB 4TB
Tên miền [Company].cozwork.io [Company].cozwork.io Hỗ trợ tên miền riêng
So sánh giữa các gói Basic Normal Advanced
Tính năng
Doanh số
Chi phí
Công việc
Dự án
Khách hàng
Hợp đồng
Báo cáo
Tuyển dụng
Nhân sự
Kho
Cấu hình
vCPU 1 1 2
RAM 1GB 2GB 2GB
SSD 25GB 50GB 60GB
Bandwidth 2TB 3TB 4TB
Tên miền [Company].cozwork.io [Company].cozwork.io Hỗ trợ tên miền riêng