DỊCH VỤ KIỂM THỬ

┃Phát triển phần mềm

DỊCH VỤ KIỂM THỬ

Dịch vụ của chúng tôi

Kiểm thử chức năng

Kiểm thử giao diện

Kiểm thử hiệu suất

Kiểm thử bảo mật

Dịch vụ của chúng tôi

Kiểm thử chức năng

Kiểm thử giao diện

Kiểm thử hiệu suất

Kiểm thử bảo mật

Quy trình triển khai

Bước 2

Lập kế hoạch

kiểm thử

Bước 4

Thiết lập môi trường kiểm thử

Bước 6

Kết thúc chu kỳ 

kiểm thử

Bước 1

Phân tích yêu cầu

Bước 3

Phát triển kịch bản kiểm thử

Bước 5

Thực hiện kiểm thử

Quy trình triển khai

1

Phân tích yêu cầu

2

Lập kế hoạch kiểm thử

3

Phát triển kịch bản kiểm thử

4

Thiết lập môi trường kiểm thử

5

Thực hiện kiểm thử

6

Thực hiện kiểm thử