QUY TRÌNH

COZWORK áp dụng mô hình SCRUM vào quy trình làm việc tại công ty. 

COZWORK áp dụng những mô hình làm việc giúp rút ngắn thời gian, nhưng vẫn đảm bảo những yêu cầu của Khách hàng được thực hiện đầy đủ.

Làm rõ và phát triển những yêu cầu đúng thời điểm để những hiểu biết về tính năng sản phẩm luôn được cập nhật.

Kết hợp kiểm thử hằng ngày và phản hồi của PO trong quá trình phát triển, giúp cho đội ngũ phát triển nhanh chóng phát hiện vấn đề.

Hợp tác với Khách hàng như những cộng sự và đảm bảo sự liên kết và tham gia của Khách hàng trong suốt dự án.

COZWORK có một PO là chuyên gia về yêu cầu của sản phẩm và nhu cầu của Khách hàng.

Phản hồi, tư vấn cho Khách hành những tính năng công nghệ mới nhất nếu có sự thay đổi.