QUY TRÌNH

Quy trình làm việc tại COZWORK được tiến hành như sau
   ♦ Thu thập các đặc điểm của sản phẩm (Backlog). Sau đó lập team và tìm ra Product Owner (PO)
   ♦ Ước lượng đầy đủ các yêu cầu về sản phẩm đầu ra để ước lượng công việc cho mỗi team
   ♦ Lên kế hoạch phát triển các vòng lặp Sprint: Xác định khoảng thời gian, mục tiêu, phân tích các yêu cầu

   ♦ Lên kế hoặc phát triển các nhiệm vụ của Sprint: Ước lượng thời gian làm từng Task (Giờ), nhận dạng task quan trọng

   ♦ Tạo ra không gian làm việc cộng tác cho tất cả mọi người: Vẽ những vấn đề đánh giá

   ♦ Xây dựng từng Sprint, lập trình, kiểm thử và điều chỉnh thời gian có hiệu quả tốt nhất

   ♦ Báo cáo kết quả: Đã đạt được gì, sẽ hoàn thành gì và khó khăn

   ♦ Tổng hợp kết quả trên biểu đồ

   ♦ Xem xét để hoàn tất

   ♦ Đánh giá và phản ánh lặp lại: Trình bày kết quả, phản hồi và thời hạn của Sprint