Nhân sự 

1. Công cụ

1.1. Sơ đồ tổ chức
● Bước 1: Chọn mục Quản lý nhân sự > Sơ đồ tổ chức > Thêm đơn vị mới
● Bước 2: Điền thông tin lên hệ thống
● Bước 3: Bấm Lưu lại
1.2. Tiếp nhận nhân viên
● Bước 1: Chọn mục Quản lý nhân sự > Tiếp nhận nhân viên > Thêm danh sách kiểm tra
● Bước 2: Điền thông tin lên hệ thống
● Bước 3: Bấm Lưu lại
1.3. Thêm nhân viên
● Bước 1: Chọn mục Quản lý nhân sự > Hồ sơ nhân viên > Nhân viên mới
● Bước 2: Điền thông tin nhân viên lên hệ thống
● Bước 3: Bấm Lưu lại
1.4. Đào tạo

1.4.1. Thêm chương trình đạo tạo

● Bước 1: Chọn mục Quản lý nhân sự > Đào tạo > Chương trình đào tạo > Thêm
● Bước 2: Thiết lập chương trình đào tạo lên hệ thống
● Bước 3: Bấm Lưu lại

● Bước 1: Chọn mục Quản lý nhân sự > Đào tạo > Thư viện đào tạo > Thêm

● Bước 2: Thêm chương trình đào tạo lên hệ thống > Lưu lại
● Bước 3: Đưa bài kiểm tra lên hệ thống cho nhân viên thực hiện sau buổi đào tạo
● Bước 4: Bấm Lưu lại

1.4.3. Kết quả đào tạo

● Bước 1: Chọn mục Quản lý nhân sự > Đào tạo > Kết quả đào tạo

1.5. Hợp đồng
● Bước 1: Quản lý nhân sự > Hợp đồng > Hợp đồng mới
● Bước 2: Điền các thông tin trong mẫu sẵn
● Bước 3: Lưu lại
1.6. Người phụ thuộc
Thông tin người thân của nhân viên
Bước tiến hành
● Bước 1: Quản lý nhân sự > Người phụ thuộc > Thêm người phụ thuộc
● Bước 2: Điền thông tin người phụ thuộc
● Bước 3: Lưu lại
1.7.  Thủ tục nghỉ việc
● Bước 1: Quản lý nhân sự > Thủ tục nghỉ việc > Thêm thủ tục nghỉ việc
● Bước 2: Điền vào các mục có sẵn
● Bước 3: Lưu lại
2. Q&A
● Bước 1: Chọn Quản lý nhân sự > Q&A
2.1. Bài viết mới: Đăng bài viết mới cho toàn bộ nhân viên đọc được
2.2. Nhóm: Đăng bài viết trong một nhóm cụ thể, chỉ những thành viên trong nhóm thấy được.
2.3. Giao diện để người xem dễ quan sát hơn
● Bước 2: Điền các thông tin: Tiêu đề, nhóm kiến thức,…
Lưu ý: Nhấn vào dấu (+) tại ô nhóm kiến thức nếu muốn tạo nhóm mới.

3. Các công cụ hỗ trợ khác

3.1. Thêm loại hợp đồng

Phòng Nhân sự nhanh chóng cập nhật/thay đổi các loại hợp đồng hiện hành, đúng với yêu cầu của pháp luật

● Bước 1: Chọn Quản lý nhân sự > Cài đặt > Loại hợp đồng >Thêm

● Bước 2: Điền các thông tin được cho sẵn

Bước 3: Lưu lại

3.2. Loại lương 

● Bước 1: Quản lý nhân sự > Cài đặt > Loại lương > Thêm

● Bước 2: Điền những thông tin được liệt kê

● Bước 3: Bấm Lưu lại

3.3. Loại phụ cấp 

● Bước 1: Chọn Quản lý nhân sự > Cài đặt > Loại phụ cấp > Thêm

● Bước 2: Điền thông tin vào mẫu cho sẵn

● Bước 3: Nhấn Lưu lại

3.4. Quy trình nghỉ việc 

Hồ sơ nghỉ việc được cập nhật tức thời, trưởng phòng ban nhanh chóng xem xét và phê duyệt

● Bước 1: Chọn Quản lý nhân sự > Cài đặt > Quy trình nghỉ việc > Thêm

● Bước 2: Tạo tên cho quy trình nghỉ việc, chọn phòng ban cần thực hiện quy trình

● Bước 3: Chọn Quy trình đã được tạo, nhấn Thêm > nhập thông tin, quy trình nghỉ việc 

● Bước 4: Lưu lại

3.5. Loại đào tạo 

● Bước 1: Chọn Quản lý nhân sự > Cài đặt > Loại đào tạo > Thêm

● Bước 2: Điền tên chương trình đào tạo

● Bước 3: Bấm Lưu lại

3.6. Mẫu tiếp nhận nhân viên 

Mọi tài sản công ty cấp phát cho nhân viên sẽ được quản lý và cập nhật trên hệ thống của CELL Platform

● Bước 1: Quản lý nhân sự > Tiếp nhận nhân viên > Thêm danh sách kiểm tra

● Bước 2: Điền thông tin vào khung bên dưới

● Bước 3: Bấm Lưu lại

3.7. Nơi làm việc 

Đối với doanh nghiệp có những chi nhánh, thông tin Nơi làm việc giúp quản lý biết được nhân viên đó đến từ chi nhánh nào

Các bước tiến hành

● Bước 1: Quản lý nhân sự > Cài đặt > Nơi làm việc > Thêm

● Bước 2: Điền thông tin các chi nhánh của doanh nghiệp

Bước 3: Lưu lại

Lưu ý: Sau khi cập nhật xong, bộ phận Nhân sự vào Quản lý nhân sự > Hồ sơ nhân sự > Chỉnh sửa > Chọn chi nhánh > Lưu lại

3.7. Mẫu hợp đồng 

Giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm hay soạn thảo những bản hợp đồng khi có nhân viên mới

Các bước tiến hành

● Bước 1: Quản lý nhân sự > Cài đặt > Mẫu hợp đồng > Mẫu hợp đồng mới

● Bước 2: Điền thông tin được cho sẵn

Bước 3: Lưu lại

3.7. Quyền hạn 

Phân quyền nhân viên những thao tác được thực hiện trên CELL Platform

● Bước 1: Quản lý nhân sự > Cài đặt > Quyền hạn > Thêm

● Bước 2: Thiết lập quyền hạn cho nhân viên trên hệ thống

Bước 3: Lưu lại

3.9. Xóa dữ liệu 

4. Báo cáo 

Báo cáo về tình hình nhân sự: sự biến động, nhân sự theo độ tuổi, phòng ban, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc,…