Tài chính 

1. Tài chính 

1.1. Thêm chi phí

Bước 1: Chọn mục Chi phí > Báo cáo chi phí

Doanh nghiệp có thể thêm chi phí cho công ty hoặc khách hàng. Đối với chi phí dành cho khách hàng có thể xuất hóa đơn

1.2. Lặp lại kỳ thanh toán

Doanh nghiệp có thể tạo lạp lại kỳ thanh toán bằng cách tùy chọn nâng cao ở màn hình bên phải

Lựa chọn hình thức lặp lại, số lần lặp theo ý muốn và bấm Lưu

1.3. Xem báo cáo chi phí và khoản thu 

Xem chi tiết báo cáo chi phí toàn công ty tại mục Báo cáo: doanh số, báo cáo chi phí, chi phí và thu nhập

1.4. Sửa danh mục chi phí 

Bước 1: Chọn Thiết lập > Tài chính > Phân loại chi phí > Phân loại mới

Bước 2: Chọn loại chi phí muốn sửa hoặc thêm mới tùy ý > Lưu lại