Hệ thống  

1. Mẫu Email 

CELL Platform có sẵn mẫu email, bạn có thể tùy chỉnh phù hợp theo quy trình kinh doanh của doanh nghiệp

Bước 1: Chọn mục Thiết lập > Email mẫuBước 2: Chọn mẫu Email muốn sửa

Bước 3: Lưu lại

2. Các mục tự tạo 

CELL Platform cho phép thêm trường thông tin dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Các thao tác: 

Bước 1: Thiết lập > Các mục tự tạo > Thêm trường tùy chỉnh

Bước 2: Thiết lập thông tin và lưu lại

Lưu ý:
Chỉ hiển thị với quản trị viên: Chỉ người có vai trò là quản trị viên mới được xem
Bắt buộc: Áp dụng cho tất cả mọi người

3. Hỗ trợ khách hàng 

Phòng ban: Thiết lập thêm phòng ban công ty, sửa hoặc xóa phòng ban bất kỳ. Thực hiện thao tác: Thiết lập > Hỗ trợ > Phòng ban > Phòng ban mới

Độ ưu tiên của yêu cầu: Dễ dàng tùy chỉnh mức độ ưu tiên trong ticket hỗ trợ. Khách hàng khi có yêu cầu họ thường chọn mức ưu tiên CAO nhưng bạn có thể thoải mái sắp xếp theo mức độ cần thiết. Để cài đặt, bạn chọn mục Thiết lập > Hỗ trợ > Độ ưu tiên của yêu cầu > Quyền ưu tiên mới

Trạng thái yêu cầu: Thiết lập các trạng thái khi xử lý yêu cầu của khách hàng. Quản trị viên có thể thêm mới và chỉnh sửa tình trạng ban đầu

Dịch vụ: Là nơi giúp doanh nghiệp thiết lập các dịch vụ hỗ trợ của công ty. Khi có khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ, người quản trị sẽ biết yêu cầu đó thuộc bộ phận/dịch vụ/phòng ban nào. Quản trị viên dễ dàng bật/tắt danh mục, hoặc tạo thêm danh mục mới tại: Thiết lập > Hỗ trợ > Dịch vụ > Dịch vụ mới

Lọc yêu cầu rác: Thiết lập nội dung người dùng muốn chặn (chặn ai, nội dung gì…)

4. Khách hàng tiềm năng 

Nguồn: Thiết lập các nguồn khách hàng tiềm năng khi nhập vào hệ thống, giúp người dùng biết khách hàng đó đến từ nguồn nào để có cách tiếp cận và điều chỉnh phù hợp

Tìm kiến nguồn khách hàng tiềm năng dễ dàng

Trạng thái: Thiết lập tình trạng các cơ hội để nhân viên bán hàng/người quản lý sales dễ theo dõi khách hàng tiềm năng

Tích hợp Email: Hệ thống CELL Platform cho phép tích hợp công cụ Email với các biểu mẫu đăng ký trên web. Khi khách hàng đăng ký trên web sẽ tự động được nhập vào CELL Platform ở dạng khách hàng tiềm năng. Doanh nghiệp có thể chỉ định khách hàng tiềm năng đó cho người phụ trách và người phụ trách sẽ nhận được thông báo về khách hàng này

Để cài đặt, chọn mục Thiết lập > Khách hàng tiềm năng > Tích hợp Email
Lưu ý:
● Mặc định Thư mục là inbox và Kiểm tra mỗi (phút) là 10
● Doanh nghiệp chỉ thiết lập các trường cơ bản: nguồn khách hàng tiềm năng, người tiếp nhận,… 
Đối tượng từ web: Doanh nghiệp có thể tạo nhiều biểu mẫu trên web và tích hợp vào CELL Platform để quản lý khách hàng dưới dạng iframe. Thao tác, chọn mục Thiết lập > Đối tượng từ web > Mẫu đơn mới

5. Cài đặt 

Quản trị viên cần thiết lập hệ thống tại đây trước khi sử dụng. Chỉ có quản trị viên mới có quyền này