Hợp đồng

1. Tạo hợp đồng 

Bước 1: Bấm Hợp đồng > Hợp đồng mới 

Bước 2: Điền các thông tin cơ bản và quan trọng để thiết lập hợp đồng với khách hàng

Chọn ẩn với khách hàng nếu bạn muốn lưu trữ nội bộ trước

Bước 3: Nhấn Lưu lại

Thao tác sau khi tạo hợp đồng

 1. Hợp đồng: Nơi hiển thị nội dung hợp đồng được hai bên thỏa thuận 

 2. Tập tin đính kèm: Đính kèm tập tin liên quan đến điều khoản hợp đồng của hai bên thỏa thuận

 3. Bình luận: Nơi hai bên đưa ra ý kiến trao đổi với nhau 

 4. Lịch sử làm mới hợp đồng: Hợp đồng được làm mới sau khi thời gian hợp đồng cũ hết hạn

 5 . Phân công: Nhân viên được đề xuất thực hiện dự án trong hợp đồng

 6. Ghi chú: Ghi chú lại những thứ cần nhớ/quan trọng

 7. Các mẫu: